ALGEMENE INFORMATIE

  Studiekosten en verzekeringen

Lees hier over studiekosten en verzekeringen


Onze school ontvangt jaarlijks een vergoeding van de overheid voor onderhoud van het gebouw en voor de basis van het onderwijs. Daarnaast zijn er allerlei zaken waarvoor de overheid geen vergoeding geeft. Daarom vragen wij aan de ouders/ verzorgers een vrijwillige bijdrage van 35 euro per jaar.
Met de medezeggeschapsraad bespreekt en evalueert de school elk jaar hoe de ouderbijdrage wordt ingezet. U als ouders/verzorgers ontvangt elk jaar een brief waarin staat is hoe de bijdrage is besteed.

Incidentele kosten

Naast de kosten voor schoolspullen en de  vrijwillige schoolbijdrage kunnen de ouders/verzorgers worden aangesproken voor de kosten van excursies en schoolreizen. Ook kunnen leerlingen soms op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde activiteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Verzekeringen

De school heeft voor elke leerling een ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De verzekeringen gelden tijdens schooltijden en tijdens het stagelopen. Het reizen tussen huis en school is niet verzekerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie van de school.

Kosten voor branchecertificaten & externe examens

Aan het behalen van branchegerichte certificaten zijn kosten verbonden. Deze worden niet door de overheid vergoed en moeten door u als ouder/verzorger zelf betaald worden. Hierop zijn de volgende regels van toepassing:

 • examendeelname is altijd op vrijwillige basis;
 • examenkosten worden vooraf door de school bekend gemaakt;
 • na betaling van de examenkosten kan de leerling deelnemen aan de cursus en het examen;
 • er kunnen met school betalingsregelingen getroffen worden om de examenkosten te voldoen;
 • de school zal altijd een cursus selecteren op basis van kwaliteit versus kosten om de kosten beheersbaar te houden.

Tegemoetkoming studiekosten

Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Deze toeslag bestaat naast de kinderbijslag. De hoogte van de toeslag, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Ook is het mogelijk om – indien voldaan wordt aan enkele voorwaarden – via de gemeente een tegemoetkoming in de schoolkosten aan te vragen. Hieronder staan links naar de belastingdienst en de gemeentelijke regelingen in Zoetermeer en Den Haag. Ook overige omliggende gemeenten hebben vrijwel allemaal regelingen voor een tegemoetkoming in schoolkosten. Deze worden beschreven op de website van de gemeente.

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kindgebonden-budget/content/kan-ik-kindgebonden-budget-krijgen

https://www.elkkinddoetmee.nl/zoetermeer-3/

https://www.leergelddenhaag.nl/

  Agenda

Bekijk hier onze agenda planning

  Planning 2023

Bekijk de volledige agenda

Bij een verkort rooster zijn de leerlingen om 12:45 uur vrij.
Bij een studiemiddag zijn de leerlingen om 12:10 uur vrij.

  Afspraken en schoolregels

Lees hier over onze afspraken en schoolregels

Bij vragen of problemen met betrekking tot stages verzoeken wij de u als ouder/verzorger om contact op te nemen met de mentor of stagebegeleider. Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers bij vragen of problemen zelf contact opnemen met het stagebedrijf.

Als de leerling ziek is, informeren de ouders/verzorgers wel zelf het stagebedrijf en onze school.

Voor informatie over stages kunnen ouders/verzorgers contact opnemen bij de stagecoördinator van school.

Overige afspraken:

 • De stagedocent informeert de stagegever over de aard en omvang van de stage en eventuele bijzondere afspraken betreffende de stagiair.
 • Tijdens de stage zorgt de stagiair ervoor dat hij/zij alle opdrachten en afspraken nakomt met betrekking tot orde en veiligheid.
 • Voor elke stage wordt een stageovereenkomst in drievoud opgemaakt, één de leerling, één voor de school en één voor het stagebedrijf.
 • Elke stagiair is verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. In geval van schade wordt de school hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld.
 • Tijdens de schoolvakanties heeft de stagiair ook vakantie van stage.
 • Een stage kan alleen tussentijds worden beëindigd in overleg tussen stagegever en -docent.
 • De stagedocent bezoekt de stagiair regelmatig (zo vaak als nodig) op de stage.
 • De stagegever zorgt ervoor dat de stagedocent de stagiair op de stage kan bezoeken.
 • De stagiair heeft elke stagedag het stagezakboekje bij zich en biedt dit aan om te laten invullen.
 • Aan het eind van elke stage maakt de stagedocent met de stagebegeleider een afspraak om de stage te evalueren.
 • De stagiair is verplicht zich in voorkomende gevallen ziek te melden, bij de stagegever en bij de school.
 • Voor aanvang van de stage wordt afgesproken of de stagegever bijdraagt in de kosten voor de stage. Aan het einde van de stageperiode zal het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht

Wanneer een leerling of u als ouder/verzorger een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar de betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, gaat de leerling of ouder/verzorger naar de mentor en/of de teamleider. Mocht ook hierna nog verschil van inzicht blijven bestaan, dan legt de leerling of ouder/verzorger de klacht voor aan de directeur. Als dat geen bevredigend resultaat oplevert, wendt de leerling of ouder/verzorger zich tot de regiodirecteur en in laatste instantie tot Stichting Lucas Onderwijs
Klachtenregeling

  Leerlingen informatie

Lees hier informatie over leerling-gerelateerde zaken

Je mentor is degene die jou ondersteunt en begeleidt bij je ontwikkeling. Dit gebeurt tijdens mentorlessen en tijdens gesprekken tussen jou en je mentor. Een paar keer per jaar worden je ouders/verzorgers hier ook voor uitgenodigd. Dit gebeurt tijdens de IOP-gesprekken.

Opstromen naar vmbo en mbo

In het eerste leerjaar beoordeelt de school, op basis van de werkhouding en resultaten, of een leerling nog eventueel kan opstromen naar de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO (VMBO BB) met leerwegondersteuning (lwoo) Dit besluit wordt genomen door de mentor in samenspraak met de directie.

Leerlingen, die het aankunnen, hebben ook de mogelijkheid om op onze school een Entree-diploma te halen (MBO niveau 1). Dit diploma staat gelijk aan het diploma VMBO-BB. Beiden geven toegang tot een MBO-opleiding op niveau 2.

De opleidingen van het Praktijkcollege Zoetermeer sluiten goed aan bij de wat er gevraagd wordt op het MBO, aangezien wij al vroeg starten met stagelopen en veel aandacht besteden aan Nederlands en rekenen.

Opstromen naar het mbo
Onze school heeft in samenwerking met het mbo Rijnland zijn eigen Entree-opleiding.
Als je deze opleiding volgt, blijf je gedurende de opleiding op onze school en wordt je voor de examens ingeschreven bij het mbo Rijnland. Bij het afronden van de opleiding krijg je een diploma van het mbo Rijnland.

Wij verzorgen alleen BOL-opleidingen. Dit houdt in dat de je drie dagen naar school gaat en twee dagen stageloopt.
Als je de Entree-opleiding wilt volgen, zijn de volgende vaardigheden belangrijk:

 • Een goede beoordeling van stagevaardigheden
 • Het kunnen presenteren voor groepen leerlingen
 • Nederlands : minimaal op 1F-niveau
 • Rekenen : minimaal op 1F-niveau
 • Motivatie om te leren, ook thuis
 • Je aanwezigheid op school is op orde

Tijdens het stagelopen doe je belangrijke praktijkervaring op ter voorbereiding op je toekomst. Het BPV-boek (beroepspraktijkvorming) is de schakel tussen de school en het stageadres. Hierin worden jouw ontwikkelingen en beoordelingen bijgehouden. Het BPV-boek vormt het uitgangspunt bij de stagebesprekingen op school en moet daarom altijd ingevuld zijn en tijdens de stagebespreking kunnen worden overlegd. Voor sommige stages is beschermende kleding nodig. Veiligheidsschoenen kunnen tegen kostprijs via school worden aangeschaft.

Externe stages duren tussen de 8 en 32 uur per week. Dat zijn tussen de één en vier dagen per week. Het aantal lesuren per week is afhankelijk van de stageomvang.

In het vierde en vijfde leerjaar kunnen leerlingen diverse branchegerichte opleidingen volgen op het gebied van groen, horeca, Verzorging, groen, economie en handel.

Deze worden genoemd op de pagina vakken

Als je aan het einde van de opleiding aan de volgende voorwaarden voldoet, krijg je een diploma:

 • Je beschikt over een portfolio (basisfase en oriënterende fase) en een examendossier (uitstroomfase).
 • Je hebt volledig deelgenomen aan het onderwijsprogramma en een aantoonbare ontwikkeling doorgemaakt
 • Je houd een eindgesprek met een examinator van een andere school. In dit gesprek vertel je aan de hand van je portfolio wat je allemaal geleerd hebt op onze school.
 • Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan het IVIO-examen voor de vakken Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde en sociale vaardigheden. Deze examens zijn niet verplicht, maar bieden jou de kans om onafhankelijk getoetst jouw behaalde niveau te tonen.

Uitstroom
De school beschikt over vier uitstroomprofielen. Met deze profielen leg je vast hoe jij na het verlaten van onze school verder gaat. De profielen zijn:

 • Arbeid & leren Dit profiel krijg je als je gaat werken en de mogelijkheid hebt om op het werk verder te leren of als je verder gaat leren op het mbo.
 • Arbeid Dit profiel krijg je als je na onze school aan het werk gaat. Je kan hierbij ondersteuning van de gemeente en een jobcoach krijgen.
 • Beschermde arbeid Dit profiel krijg je als je extra hulp nodig hebt om een programma te volgen. Je gaat dan in overleg met de gemeente aan het werk op een beschutte plek. Hierbij kan gedacht worden aan de Binnenbaan.
 • Dagbesteding Je krijgt een passende werkplek in overleg met de gemeente, zoals in de dagbesteding

♦De vakken

AVO is de afkorting van algemeen vormend onderwijs. Hieronder vallen vakken zoals: Nederlands, rekenen, Engels, burgerschap, loopbaan- en wereldoriëntatie. AVO-vakken worden in elk leerjaar gegeven. Het AVO onderwijs wordt digitaal ondersteund. Je krijgt voor dit vak een IPad in bruikleen.

Bij techniek maak je kennis met materialen. Het gebruik van veiligheidsmaterialen wordt eigen gemaakt. Zo draag je in de lessen altijd een stofjas en veiligheidsschoenen en leer je wanneer je een veiligheidsbril en gehoorbescherming in moet zetten bij het werken met bepaalde materialen en machines.

Het vak techniek is breed: fietsen repareren, werken met een naaimachine en bouwen met allerlei materialen. Wij bieden de mogelijkheid om te leren lassen op ons nieuw aangeschafte virtuele lasapparaat.

Allereerst leren we je hygiënisch en netjes werken. Daarna gaan we aan de slag met verschillende kooktechnieken zoals (af)bakken, frituren en braden. Ook leer je werken met allerlei keukenmaterialen en ontdek je verschillende snijtechnieken (brunoise, julienne, chinoise, hakken, snipperen).

De lessen zijn vanaf leerjaar 2 gericht op het behalen van het branchegerichte certificaat ‘Werken in de keuken’ en ‘Bediening (sva1 en sva2)’.

Schoonmaak is een groot en belangrijk deel van het horecawerk dus ook hier wordt aandacht aan besteed. Daarnaast leer je tafels indekken, gasten ontvangen en uitserveren. Het oefenen in een echte praktijksituatie is een voorwaarde om een branchegericht certificaat te kunnen halen. Een passende stageplek waar flink kan worden getraind is hiervoor noodzakelijk.

Momenteel is er landelijk een groot tekort aan horeca- en keukenpersoneel, dus er zijn volop mogelijkheden in dit mooie vak. Veel leerlingen die deze richting kiezen gaan aan het werk in de horeca of kiezen voor een MBO-opleiding Horeca of Gastheerschap. De komende tijd gaan wij aan de slag met het starten van ons eigen restaurant in de school. Zo kun je straks zelf lunches en diners verzorgen voor externe partijen. De schooltijden zullen in zulke gevallen afwijkend zijn.

In het lokaal dienstverlening is een instructieruimte, een oefenwinkel, een repro, een computerruimte, een magazijn en een schoolkantine. In de eerste twee schooljaren behandelen we alle onderdelen, zoals computerwerk, magazijnwerk, kopieerwerk en inbinden, werken in de winkel en werken op de kassa. Ook ga je aan de slag met opdrachten buiten de school.

In het derde jaar volg je oriënterende cursussen en in het vierde en vijfde jaar volg je cursussen die aansluiten bij jouw mogelijke uitstroomrichting. Ook zijn er drie branchecertificaten die je kunt halen, namelijk: ‘Winkelmedewerker niveau 1 en 2’, ‘Magazijnmedewerker niveau 1 en 2’ en ‘Vorkheftruck’.

Het vak Uiterlijke Verzorging is vooral gericht op persoonlijke verzorging. In de vierde klas kun je de branchegerichte cursus ’Nagelstyling’ volgen. Als je de cursus goed doorloopt, kan je deelnemen aan het proefexamen en examen Synergygel. Met je diploma kan je als nagelstyliste aan het werk of kun je je verder ontwikkelen binnen dit vak.

Bij arbeidstrainingleer je vaardigheden die je straks nodig hebt om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Je leert steeds langere tijd achter elkaar werkzaamheden uit te voeren, je werkplek voorbereiden, opdrachten zelfstandig uitvoeren, samenwerken, wennen aan werktijden, respect hebben voor de leidinggevende, en collega’s en je materialen en werkplek opruimen.

We bekijken of je vaardig genoeg bent om op stage te gaan of dat je nog wat begeleiding nodig hebt. We hebben contacten met allerlei bedrijven. Dit biedt ons de mogelijkheid om afwisselende stageplaatsen aan te bieden.

Bij ICT leer je de basics om je weg te vinden op de computer en op het internet.

Je leert over groenonderhoud en onderwijs en de verzorging van dieren. Op school is een lokaal, maar je gaat ook regelmatig buiten aan de slag. Er is een kas, een stuk grond en voldoende materiaal. Tevens zijn er kippen, cavia’s, paarden, konijnen en andere dieren. In de onderbouw leer je om bloemen verzorgen en schikken, kamerplanten verzorgen, tuinen verzorgen, huisdieren verzorgen en gereedschapskennis.

In de bovenbouw worden de kun je de volgende cursussen volgen:

 • Werken met dieren, deze cursus vindt plaats buiten de school en is KPC gecertificeerd.
 • Bosmaaien: deze cursus wordt gegeven in de omgeving van de school en is IPC gecertificeerd

Ook tijdens je stage kun je certificaten behalen, waaronder:

 • Doen in het groen: dit certificaat is KPC gecertificeerd en is geschikt voor leerlingen die werk zoeken bij een groenbedrijf of een hovenier.
 • Werken in de plantenteelt dit certificaat is KPC gecertificeerd.

Ook bij dit vak is de TOPacademie betrokken. Er wordt actief verbinding gezocht met het bedrijfsleven.

♦Onze afspraken

Afval hoort in de vuilnisbak. We spreken onze leerlingen hierop aan. We ruimen onze rommel op. De leerlingen hebben om beurten corvee om de aula na de pauze weer netjes te maken.

Onze school leidt jou op tot een zelfstandige burger . Daar hoort ook zelfstandig reizen bij. Wij besteden hier aandacht aan in het schoolprogramma en trainen dit door de jou zelfstandig te laten reizen bij werkweken, excursies en uitstapjes. Je hebt daarvoor je eigen OV Chipkaart nodig, met budget,.

Tijdens de pauzes blijf je in de aula of op het schoolplein. Er is tijdens de pauzes toezicht. In de aula is kantine waar je eten en drinken kunt kopen. Alleen de leerlingen van leerjaar 4, 5 en de Entree-opleiding mogen tijdens de pauzes het schoolplein verlaten. 

Aan het begin van het schooljaar krijg je een locker toegewezen waarin je persoonlijke bezittingen kunnen worden opgeborgen. De lockers zijn verplicht voor en daarom zijn er geen kosten aan verbonden. Wanneer je de sleutel kwijtraakt, wordt €10 in rekening gebracht voor een nieuwe sleutel. Je neemt de sleutel elke dag mee, zodat de locker altijd gebruikt kan worden. Voor elke vakantie worden de lockers geleegd. Aan het eind van het schooljaar wordt de sleutel ingeleverd. De lockers zijn eigendom van de school. De school heeft het recht om de lockers te openen en de inhoud te controleren. Dit gebeurt in aanwezigheid van de schoolagent. De school is niet aansprakelijk voor de inhoud van de lockers.

Als je op school medicijnen moet gebruiken, wordt het medicatieprotocol door de mentor aan je ouders/verzorgers gegeven. Je ouders/verzorgers vullen het protocol in en leveren deze in bij de mentor. Als er wijzigingen zijn, stellen je ouders/ verzorgers de school daarvan op de hoogte.

Wij zijn een rookvrije school. In de school en op het schoolterrein is roken verboden.

De fotograaf komt in het begin van het schooljaar op school om een individuele foto en een klassenfoto te maken. Afname van deze foto is niet verplicht. De school geeft voor de administratieve afhandeling je naam, klas en leerlingennummer door aan de fotograaf.

Natuurlijk gaat iedereen zuinig om met de spullen van een ander. Er kan echter altijd iets beschadigd raken. Als dit gebeurt, meld je dit direct bij de conciërge. Schade aan schooleigendommen wordt hersteld op kosten van de veroorzaker.

Schorsing betekent dat iemand voor één of meerdere dagen de toegang tot de school wordt ontzegd. De school overlegt met ouders/ erzorgers en eventuele andere betrokkenen over een verantwoorde voortgang. Een langdurige schorsing die leidt tot verwijdering komt voor als er geen vertrouwen meer is of als er geen oplossing meer gevonden kan worden voor de problemen.

Sociale veiligheid betekent dat we op een prettige en respectvolle manier met elkaar omgaan, zodat jij en je medeleerlingen zich veilig voelen. We hebben binnen onze school een omgangscode voor de leerlingen vastgesteld. De omgangscode is overzichtelijk en duidelijk en omvat de volgende afspraken.

 • Heb respect voor jezelf en voor anderen;
 • Praat problemen uit voor je naar huis gaat;
 • Neem verantwoording voor je omgeving;
 • Hou je aan afspraken en regels;
 • Voorkom gevaarlijke situaties

In de school wordt deze omgangscode regelmatig besproken.

Wij rekenen erop dat je op tijd op school bent en dat je ouders/verzorgers hier op toezien. Zonder reden te laat komen, valt onder ongeoorloofd schoolverzuim. Bij twee keer te laat moet je je de volgende schooldag om 8:00 uur melden en bij drie keer te laat moet je de volgende schooldag één uur nablijven. Als je vaker te laat bent, gaan we in gesprek met de jou en je ouder/verzorgers. Als je negen keer te laat bent gekomen, schakelen wij de leerplichtambtenaar in.

Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in de pauze en buiten de lessen. Uitzonderingen op deze regel worden door de mentor/leerkracht met de leerlingen besproken. De mobiele telefoons dienen voor aanvang van de lessen opgeborgen te worden in de locker. 

Tijdens de praktijkvakken de praktijkvakken biedt de school beschermende kleding aan voor alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 en klas 3A. Vanaf klas 3B tot en met leerjaar 5 leerjaar ben je er zelfverantwoordelijk voor dat je beschikt over de beschermde kleding die nodig is voor het vak dat je op dat moment volgt.

De school stelt werkschoenen ter beschikking voor alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 en klas 3A. Als je de werkschoenen niet nodig hebt, bewaar je deze in de locker.

De veiligheidsschoenen worden éénmalig verstrekt. Bij verlies of schade aan de schoen, zorg je zelf voor nieuwe schoenen.

Als je uit de les wordt verwijderd, moet je je direct melden bij de zorgmedewerker. Aan het einde van het lesuur meldt je je bij de docent door wie je bent verwijderd. De docent maakt samen met jou afspraken en neemt eventueel een gepaste maatregel.

Het is niet handig om waardevolle spullen mee naar school te nemen als dat niet nodig is. We adviseren je om geen geld of waardevolle voorwerpen achter te laten in je jas of tas en ook niet in de kleedkamer van de sportzaal of het sportcomplex. Spullen kunnen het beste in bewaring worden gegeven bij de docent of worden opgeborgen in je locker. De school is niet aansprakelijk voor verlies, vermissing of diefstal.