over ons

Wij helpen onze
leerlingen talent
ontdekken en ontwikkelen

Aanmelden leerjaar 2-5

ONZE LEERLINGEN STAAN CENTRAAL

Wij zijn Praktijkcollege Zoetermeer. Met toekomstgericht passend onderwijs stomen we onze leerlingen klaar voor de arbeidsmarkt van morgen. We helpen ze hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, want er schuilt potentie in ieder kind. Het is ons doel om te laten zien dat er meer in de leerlingen zit dan ze zelf denken. Daarbij coachen we intensief, staan we dicht bij de leerlingen en zij dicht bij elkaar. We betrekken de omgeving bij het opleiden, want samen bereik je meer. We geven de leerlingen vertrouwen in zichzelf en bieden ze een realistisch perspectief op de arbeidsmarkt. Wij zijn opleiders van aanpakkers.

VIER THEMA’S WAAR WIJ OP INZETTEN

Als school zijn we continu op zoek naar de nieuwste methodes voor het geven van onderwijs. Onderwijs dat past bij de huidige tijd en de toekomst. Zo weten we alles wat leerlingen leren past bij wat zij straks nodig hebben in hun baan of opleiding.

Dit doen we door:

We zetten ons in voor een goede relatie met onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en de maatschappij. De school staat in het midden van de samenleving en we zoeken steeds de verbinding met onze omgeving.

Dit doen we door:

In iedereen schuilt een professional. Als school vinden we het belangrijk dat iedereen zich als een professional kan opstellen.

Dit doen we door:

Wanneer we merken dat een leerling extra zorg en begeleiding nodig heeft om zijn plek in de maatschappij te verwerven, organiseren we dit ook.

Dit doen we door:

ONZE MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT

De hoofddoelstelling en tevens maatschappelijke opdracht van het praktijkonderwijs is om leerlingen voor te bereiden op zelfstandig functioneren en participeren in de maatschappij. Hierbij staan vier domeinen centraal: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn.

Omgangscode

SCHOOLKLIMAAT

We streven naar een veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving voor alle leerlingen. Leerlingen dienen zich geaccepteerd te voelen in de school en in de groep. Zij moeten zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Hun prestaties worden beoordeeld naar hun inspanning en niet vergeleken met die van medeleerlingen.

Het schoolklimaat biedt de leerlingen veiligheid en houvast. Iedereen moet zich binnen onze school prettig voelen. Daarom zijn in de school duidelijke regels, een heldere structuur en zetten we in op onderlinge acceptatie en begrip.

Omgangscode

  • Heb respect voor jezelf en voor anderen;
  • Praat problemen uit voor je naar huis gaat;
  • Neem verantwoording voor je omgeving;
  • Hou je aan afspraken en regels;
  • Voorkom gevaarlijke situaties

> Klik hier voor meer informatie over onze schoolregels.

Heb respect voor jezelf en voor anderen;

Praat problemen uit voor je naar huis gaat;

Neem verantwoording voor je omgeving;

Hou je aan afspraken en regels;

Voorkom gevaarlijke situaties

PRAKTIJKONDERWIJS

De hoofddoelstelling en tevens maatschappelijke opdracht van het praktijkonderwijs is om leerlingen voor te bereiden op zelfstandig functioneren en participeren in de maatschappij. Hierbij staan vier domeinen centraal: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn.

Onze doelen zijn verder uitgewerkt in het ambitiedocument welke te bekijken is vanaf onze website.

BASISFASE

In de basisfase maken leerlingen kennis met alle beroepsrichtingen en wordt gewerkt aan algemene beroepscompetenties. Daarnaast werken de leerlingen aan hun zelfredzaamheid.

Naast beroepsgerichte lessen hebben we ook aandacht voor Nederlands en rekenen, mediawijsheid, burgerschap, expressie en lichamelijke opvoeding.

Aan het eind van de basisfase kiezen de leerlingen uit de drie  praktijkrichtingen waarmee ze de oriënterende fase ingaan.

De te kiezen richtingen zijn:

  • Bakkerij & Horeca
  • Economie & Handel
  • Groen
  • Gezondheidskunde
  • Techniek

Oriëntatiefase

Leerlingen gaan aan de slag met drie praktijkvakken en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. De leerlingen starten met één dag per week oriënterend stagelopen.

Wanneer de leerling eraan toe is, kiest hij/ zij één hoofdvak praktijk waarmee hij/zij de uitstroomfase ingaat.

Uitstroomfase

De leerlingen volgen 4 uur cursus in hun praktijkvak en hebben daarnaast 6 uur AVO en 2 mentorlessen. De leerlingen lopen 2, 3 dagen of 4 dagen stage, afhankelijk van hun capaciteiten en vaardigheden.

Aan het einde van deze fase stromen de leerlingen uit naar een passende baan, een schakeljaar naar het mbo  of worden zij voorbereid op een Entree-opleiding. Leerlingen hebben de mogelijkheid om op school branchegerichte certificaten te halen of IVIO-examens te doen.

Over ons

SCHOOLLEIDING EN TEAM

De dagelijkse leiding van de school is in handen van het managementteam. Dit team wordt gevormd door de directeur en drie teamleiders. De directeur is eindverantwoordelijk voor de portefeuilles personeel, organisatie, onderwijs en financiën. De teamleiders zijn integraal verantwoordelijk voor de school. De mentoren vallen onder verantwoordelijkheid van de teamleiders. Elke klas heeft een eigen mentor. De school kent per vakgebied een vakdocent voor de praktijkvakken.

MANAGEMENT TEAM

Directeur
Teamleider praktijk
Teamleider onderbouw
Teamleider bovenbouw

dhr. J. van Beek
dhr. R. van Tricht
mw. L. Eversteijn
mw. B. Schouls

Mentoren & team

Basisfase

B1S          mw. G. Kaptein

B2            mw. L. Koppe

B3            mw. V. van Room

B4            mw. L. Hurkxkens

B5            dhr. J. Ahajjam

B6            mw. W. van Zijl

B7            dhr. D. Karabulut & dhr. M Mondria

Mentoren & team

Oriënterende fase

O1            mw. N. Aarnoudse

O2            mw. S. Anandbahadoer

O3            dhr. P. Kouwenhoven

Mentoren & team

Uitstroomfase

U1            mw. Smits

U2            mw. Hidding

U3            mw. P van Ravenswaay & dhr. F. van Det

U4            mw. Hart

U5            dhr. R. de Lima

E1             mw. L. Albers

E2             mw. A. van Leeuwen

Praktijk

Bakkerij & horeca                                  

mw. L. Hidding

dhr. C. Luijendijk

dhr. T. van Dalen

Praktijk

Techniek                                                     

dhr. H. Kerssemeijer

dhr. M. Rolvink

dhr. R. van Rhijn

Praktijk

Handel & economie                               

dhr. R. de Lima

dhr. J. Ahajjam

dhr. V. Tewari

mw. I. Friebel

dhr. D. Karabulut

Praktijk

Groen                                                          

mw. L. Hart

mw. R. Tetteroo

Praktijk

Gezondheidszorg & welzijn                

mw. J. Naipal

dhr. V. Tewari

mw. C. van Denderen

Praktijk

Gymnastiek  

dhr. J. Jonk

dhr. F. van Det

dhr. M. Mondria

Zorgcoördinator

mw. M. Govers

Medewerker zorg

mw L. van Room

mw. Y. van Holsteijn

Logopedie/ dyslexie/ NT-2

mw. M. Meijers

Conciërge

dhr. J. Ruis

Administratie

mw. S. Berckenkamp

mw. W. Jiaw

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De school vindt het belangrijk dat belanghebbenden meepraten over het beleid van de school. De school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega’s, ouders/ verzorgers en leerlingen deel van kunnen uitmaken. De raad overlegt regelmatig met de schoolleiding.

LUCAS ONDERWIJS

Onze school maakt deel uit van Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio en telt circa 4.000 personeelsleden die de zorg hebben voor ruim 33.000 leerlingen. Praktijkcollege Zoetermeer maakt deel uit van de regio Lucas VO Delflanden.