Leerlingen

Omdat wij weten dat er meer in jou zit!

Schoolgids 2022-2023

Hulp nodig?

Jouw mentor is je eerste contactpersoon.
Je mentor is degene die jou ondersteunt en begeleidt bij je ontwikkeling. Dit gebeurt tijdens mentorlessen en tijdens gesprekken tussen jou en je mentor. Een paar keer per jaar worden je ouders/verzorgers hier ook voor uitgenodigd. Dit gebeurt tijdens de IOP-gesprekken.

Elke week heb je een mentorlessen. Je mentor praat dan met je klas over leren, groepsvorming en sociale vaardigheden. Als je mentor denkt dat je hulp nodig hebt, gaat hij met je in gesprek. Het kan dan gaan om hulp bij het leren of omdat je niet zo lekker in je vel zit.

Als je ergens mee zit, dan kun jijzelf ook altijd contact opnemen met je mentor of de medewerker zorg.

Opstromen naar vmbo en mbo

In het eerste leerjaar beoordeelt de school, op basis van de werkhouding en resultaten, of een leerling nog eventueel kan opstromen naar de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO (VMBO BB) met leerwegondersteuning (lwoo) Dit besluit wordt genomen door de mentor in samenspraak met de directie.

Leerlingen, die het aankunnen, hebben ook de mogelijkheid om op onze school een Entree-diploma te halen (MBO niveau 1). Dit diploma staat gelijk aan het diploma VMBO-BB. Beiden geven toegang tot een MBO-opleiding op niveau 2.

De opleidingen van het Praktijkcollege Zoetermeer sluiten goed aan bij de wat er gevraagd wordt op het MBO, aangezien wij al vroeg starten met stagelopen en veel aandacht besteden aan Nederlands en rekenen.

BASISFASE

In de basisfase maken leerlingen kennis met alle beroepsrichtingen en werken zij aan algemene beroepscompetenties. Tijdens de introductiedagen, activiteitenwe- ken en uitlopende opdrachten oefenen zij hun zelfredzaamheid.

Er is er veel aandacht voor mediawijsheid, burger- schap, CKV en lichamelijke opvoeding. In de lessentabel hiernaast staat welke vakken de leerlingen krijgen en hoeveel lesuren per week de vakken gegeven worden. In de regel duurt de basisfase twee jaar. Voor de overstap naar de oriënterende fase is voldoende beheersing van de basisvaardigheden nodig en moet de leerling in staat zijn om (gedurende het leerjaar) extern stage te gaan lopen. Aan het eind van de basisfase kiezen de leerlingen twee richtingen waarmee ze de oriënterende fase ingaan. Ze kunnen kiezen uit:

 • Bakkerij & Horeca
 • Economie & Handel
 • Groen
 • Gezondheidskunde
 • Techniek

LESSENTABEL BASISFASE

  Leerjaar 1 Leerjaar 2
AVO 8 8
Mentoruur 2 2
Handel & Economie 2 2
Groen 2 2
Techniek 2 2
Bakkerij & Horeca 2 2
Woonhuis/lifestyle 2 1
zorg   1
AT   4
CKV 2 1
Engels 1 1
SOVA 1 1
Mediawijsheid/ICT 2 1
LO 4 2
OPP 1 1

Oriëntatiefase

In deze fase gaan leerlingen aan de slag met AVO-vakken en drie praktijkvakken. Ze ontwikkelen hun basisvaardigheden verder en het karakter wordt steeds meer be- roepsvoorbereidend. Omdat elke leerling zich op zijn/haar eigen tempo ontwikkelt, bieden wij in het in deze fase twee verschillende routes aan:

Klas O1
Leerlingen richten zich in het eerste half- jaar op het ontwikkelen van de stagevaar- digheden met behulp van interne stages en/of externe stages onder begeleiding van een docent.

Klassen O2 en O3
Leerlingen lopen het eerste halfjaar één dag en het tweede halfjaar twee dagen externe stage.
Aan het einde van deze fase kiezen leerlin- gen een meer definitief uitstroomprofiel.

* De leerlingen kiezen twee praktijkvakken
Voor het het vak groen wordt maatwerk geleverd.
** De leerlingen kiezen twee branchegerichte oplei- dingen passend bij de stage. Voor de branche- gerichte opleiding groen wordt maatwerk geleverd.

Lessentabel Oriëntatiefase

Leerjaar 3 t/m januari* v.a. februari **
AVO 7 6
Engels 1 1
Mentoruur 1 1
VOS 2 1
Economie & Handel/ICT 4 2
Groen 4 2
Techniek 4 2
Bakkerij & Horeca 4 2
Zorg & welzijn 4 2
Stage 8 16
LO 2 2
OPP 1 1

Uitstroomfase

De leerlingen volgen in de uitstroomfase een branchegerichte opleiding die past bij het door hen gekozen uitstroomprofiel. Daarnaast krijgen zij nog AVO-vakken en mentorlessen. De leerlingen lopen – afhankelijk van hun de capaciteiten en vaardigheden – twee, drie dagen of vier dagen stage.

Leerlingen die dat aankunnen, bieden wij de mogelijkheid om de Entree-opleiding te volgen (MBO-niveau 1)
De leerling kiest in leerjaar 4 en 5 één branchegerichte opleiding die aansluit bij de stage.
In leerjaar 5 gaat de leerling het eerste half jaar drie dagen en het tweede half jaar vier dagen stagelopen.

Lessentabel Oriëntatiefase

Leerjaar 4 en 5 t/m januari v.a. februari
AVO 6 6
Mentoruur 1 1
Handel & economie/ICT 4 2
Groen 4 2
Techniek 4 2
Bakkerij & Horeca 4 2
Zorg 4 2
Stage leerjaar 4 20 24
Stage leerjaar 5 20 24/32
LO 1 1
OPP 1 2

E-fase (Entree-opleiding) leerjaar 4 en 5

AVO 12
Mentoruur 2
LO 1
Stage 16

8 vakken om voor jouw ontwikkeling

Onze vakken

Arbeidstraining en stage

Stage

Tijdens het stagelopen doe je belangrijke praktijkervaring op ter voorbereiding op je toekomst. Het BPV-boek (beroepspraktijkvorming) is de schakel tussen de school en het stageadres. Hierin worden jouw ontwikkelingen en beoordelingen bijgehouden. Het BPV-boek vormt het uitgangspunt bij de stagebesprekingen op school en moet daarom altijd ingevuld zijn en tijdens de stagebespreking kunnen worden overlegd. Voor sommige stages is beschermende kleding nodig. Veiligheidsschoenen kunnen tegen kostprijs via school worden aangeschaft.

Externe stages duren tussen de 8 en 32 uur per week. Dat zijn tussen de één en vier dagen per week. Het aantal lesuren per week is afhankelijk van de stageomvang.

Lees meer

Arbeidstraining
In de het Arbeids Trainings Centrum (ATC) ga je onder begeleiding van de docent arbeidstraining en de mentor aan de slag met opdrachten. Het doel hiervan is het aanleren van arbeidsdiscipline, taakgerichtheid en het nemen van verantwoordelijkheid. De arbeidstraining is een goede voorbereiding op het stagelopen.

Branchegerichte opleidingen
In het vierde en vijfde leerjaar kunnen leerlingen diverse branchegerichte opleidingen volgen op het gebied van Groen, Techniek, Horeca, Verzorging, Handel en Economie.

Deze worden genoemd bij vakken.

Rooster, vakanties en examens

De lestijden liggen tussen 8:45 en 16:05 uur. Afhankelijk van het
klassenrooster kan een klas later beginnen of eerder eindigen.

Schoolvakanties
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Bevrijdingsdag Valt in de meivakantie
Hemelvaart  18 t/m 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Organisatiedag 4 juli 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023
Studiemiddagen vanaf 12:10 vrij
6 april 2023 (hele dag)
(behalve klas E1)
29 juni 2023
12 juni 2023 30 juni 2023 (hele dag)
We werken met een verkort rooster op de volgende dagen:
11 april 2023
School examens
Examen Nederlands: Lezen & luisteren klas E2 
Examen Nederlands: Lezen & luisteren klas E1
3 april 2023
Examen Nederlands: Schrijven E2 4 april
Examen Nederlands: Schrijven E1 6 april 2023
Examen Nederlands: Spreken en gesprekken
klas E2
11 april 2023
Examen Nederlands: Spreken en gesprekken
klas E1
13 april 2023
Examen Ondernemend gedrag klas E2 18 april 2023
Pro-examen
(de leerlingen ontvangen hiervoor een officiële uitnodiging thuis).
6 juni 2023
Examenplanning entree 2022-2023 klas E1 Examenplanning entree 2022-2023 klas E2
Lesuur Reguliere rooster Verkort rooster
1 8:45 – 9:35 uur 8:45 – 9:20 uur
2 9:35 – 10:20 uur 9:20 – 9:50 uur
Pauze    
3 10:35: 11:25 uur 10:05 – 10:40 uur
4 11:25 – 12:10 uur 10:40 – 11:10 uur
Pauze    
5 12:40 – 13:30 uur 11:40 – 12:15 uur
6 13:30 – 14:15 uur 12:15 – 12:45 uur
Pauze    
7 14:30 – 15:20 uur  
8 15:20 – 16:05 uur  

Klik op je klas om je rooster te bekijken

Meer info

Voorlichtingen

 • praktijkvakken B-fase
 • uitstroomrichting praktijk O-fase
  De uitnodiging hiervoor volgt.
9 maart 2023

Kennismakingslessen praktijkvakken

 • B-fase
 • O-fase
13 t/m 24 maart 2023

B-fase geeft definitieve keuze voorkeurspraktijkvakken
voor de O-fase door aan de mentor.

O-fase geeft definitieve voorkeur uitstroomrichting
praktijkvak voor de U-fase door aan de mentor

27 maart t/m 1 april 2023

Deze week starten de oudergesprekken. Een
uitnodiging hiervoor ontvangt u van de mentor van
uw zoon/ dochter.

22 mei 2023

Leerlingen die deelnemen aan het Pro-examen moeten vandaag hun examenportfolio inleveren bij de
examencommissie.

25 mei 2023

Leerlingen die deelnemen aan het Laatste reguliere
lesdag en stagedag voor leerlingen die deelnemen aan
het Pro-examen

26 mei 2023

Leerlingen die deelnemen aan het Examenkandidaten
oefenen hun examenpresentatie volgens afspraak.

Examenkandidaten waarbij het examenportfolio niet is
goedgekeurd zijn verplicht om op deze dagen terug te
komen op school om deze af te maken.

26 mei 2023
Schoolfeest 9 juni 2023
Schoolfeest 9 juni 2023
Laatste reguliere lesdag en stagedag (alle leerjaren) 29 juni 2023

Kluissleutels en werkkleding inleveren volgens rooster.

Er zal nog een afsluitende activiteit gedaan worden
met de mentorklas

30 juni 2023
Schoolreisje
(nadere informatie volgt)
3 juli 2023

Examen en uitstroom

Als je aan het einde van de opleiding aan de volgende voorwaarden voldoet, krijg je een diploma:

Meer informatie?

Uitstroom

 De school beschikt over vier uitstroomprofielen. Met deze profielen leg je vast hoe jij na het verlaten van onze school verder gaat. De profielen zijn:

 • Dit profiel krijg je als je gaat werken en de mogelijkheid hebt om op het werk verder te leren of als je verder gaat leren op het mbo.
 • Dit profiel krijg je als je na onze school aan het werk gaat. Je kan hierbij ondersteuning van de gemeente en een jobcoach krijgen.
 • Dit profiel krijg je als je extra hulp nodig hebt om een programma te volgen. Je gaat dan in overleg met de gemeente aan het werk op een beschutte plek. Hierbij kan gedacht worden aan de Binnenbaan.
 • Je krijgt een passende werkplek in overleg met de gemeente, zoals in de dagbesteding

Afspraken en regels

Op de school komen veel mensen samen. Om alles voor iedereen prettig te laten verlopen, gelden er in en rond de school een paar regels. Hieronder worden er een paar genoemd op alfabetsiche voorwaarde. Een overzicht van alle geldende regels staat in het Leerlingenstatuut.

Corvee, afval en rommel

Kledingvoorschriften

Lockers

Medicijnen

OV Chipkaart

Pauze

Roken

Schoolfotograaf

Schade en aansprakelijkheid

Schorsing en verwijdering

Te Laat

Telefoons

Veiligheid tijdens de praktijklessen

Verwijdering uit de les

Waardevolle spullen