Ouders

Ouders/verzorgers worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind

Schoolgids 2023-2024 Ouders medezeggenschapsraad vacature

LEERLINGVOLGSYSTEEM

De ontwikkelingen en vorderingen van onze leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (Presentis). Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de vorderingen in de vakken, maar ook naar de individuele (meer algemene) ontwikkelingsmogelijkheden. Op basis van deze informatie wordt voor iedere leerling een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) opgesteld. In het OPP staan het verwachte uitstroomniveau en de onderwijsdoelen voor een leerling.

GESPREKKEN OVER DE VOORTGANG VAN UW KIND

U als ouder/verzorger wordt nauw betrokken bij de studie van uw kind. Dat doen we omdat we weten dat onze leerling de steun van u nodig heeft. Drie keer per jaar nodigen we u uit voor een gesprek met uw kind en de mentor.

Aan het begin van het schooljaar nodigen we u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek met de mentor. De school stelt uw mening op prijs. Daarom wordt elk jaar tijdens het IOP-gesprek aan u gevraagd om een oudertevredenheidsmeting in te vullen.

INFORMATIEVERSTREKKING GESCHEIDEN OUDERS

De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Het bestuur heeft deze regels verwerkt in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.

DE MENTOR: DE EERSTE CONTACTPERSOON

De mentor is de belangrijkste persoon voor u als ouder/verzorger en uw kind. De mentor geeft mentorlessen aan zijn/haar klas. Bovendien volgt de mentor de ontwikkeling elke leerling die in zijn/haar klas zit. De leerling en u als ouder ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen of als zij iets willen vertellen. Een overzicht van de mentoren is opgenomen op deze pagina

Nieuwsbrief

Elke maand ontvangt u een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van en betrekken bij allerlei zaken in en van de school.

Ziekmelden en afwezigheid

Als de leerling ziek is kunnen ouders/verzorgers hun kind ziekmelden voor aanvang van de lessen. Dit kan door te bellen naar de school of door de leerling ziek te melden via Magister. Als een leerling kortdurend afwezig is – bijvoorbeeld bij een bezoek aan de orthodontist of specialist – dienen ouder/verzorgers de school daar tijdig over in te lichten.

Leerlingen die stagelopen moeten zelf, naast de melding op school, het stageadres inlichten in geval van een afwezigheid en terugkomst op de stage.

Op het moment dat de leerling weer op school komt, levert de leerling een briefje in bij de administratie, waarin staat aangeduid van welke periode en waarom de leerling, afwezig was. Dit briefje is ondertekend door de ouders/verzorgers.

Als een leerling zonder reden afwezig is, noteren wij dit als schoolverzuim.

Als een leerling langdurig en/of veelvuldig verzuimt of regelmatig te laat komt, melden wij dat aan de Leerplichtambtenaar. Ernstige vormen van verzuim, w.o. ook langdurig en/of veelvuldig voorkomend ziekteverzuim, worden ook altijd besproken in het zorgadviesteam.

Verlof aanvraag

Schoolverzuim

Scholen moeten ongeoorloofd schoolverzuim, langdurig en/of veelvuldig voorkomend ziekteverzuim, spijbelgedrag of het regelmatig te laat komen melden bij de Leerplichtambtenaar en/of de schoolarts. Als het schoolverzuim niet stopt dan kan de leerling door de leerplichtambtenaar doorverwezen worden naar Bureau Halt.

Ernstige vormen van verzuim, w.o. ook langdurig en/of veelvuldig voorkomend ziekteverzuim, worden altijd besproken in het Zorgadviesteam van de school.

Begeleiding en zorg

Schoolondersteuningsprofiel

Een volledige beschrijving van ondersteuningsaanbod staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

IOP & OPP

De mentor voert regelmatig coaching gesprekken met de leerling. Dit gebeurt tijdens de mentorlessen. Twee keer per jaar zijn ouders ook aanwezig bij de gesprekken met de mentor en de leerling.

De mentor voert regelmatig coaching gesprekken met de leerling. Dit gebeurt tijdens de mentorlessen. Twee keer per jaar zijn ouders ook aanwezig bij de gesprekken met de mentor en de leerling. Voor de leerlingen op school staan deze IOP-gesprekken bekend als coachgesprekken. IOP betekent individueel ontwikkelingsplan en verder hoe het er staat. Het is een plan waarin de leerling zelf aangeeft waar hij/zij de komende periode aan gaat werken. Dit kunnen vakinhoudelijke zaken zijn, maar ook sociale vaardigheden of praktische vaardigheden die tijdens de stage nodig zijn.

Tijdens het eerste en het laatste IOP-gesprek van het schooljaar wordt ook het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) besproken en ondertekend. Het OPP stelt de leerling samen met de mentor op. Zij spreken af waar de leerling de komende periode aan gaat werken en wat er nodig is om dit te bereiken. Ook staat het verwachte uitstroomprofiel in het OPP.

U als ouder/verzorger wordt altijd op de hoogte gesteld en gevraagd om mee te denken over de inhoud van het OPP. Na de afgesproken tijd wordt het OPP geëvalueerd samen met de ouders/verzorgers

Mentorlessen

Tijdens de mentorlessen en gesprekken tussen de mentor en leerling helpt de mentor om leerlingen bewust te worden van hun eigen leerstijl en om deze stijl verder te ontwikkelen. De mentor signaleert wanneer een leerling extra aandacht nodig heeft. Bij moeilijkheden zijn de mentor en de medewerker zorg altijd bereid om met leerlingen en/of u als ouders/verzorgers naar een oplossing te zoeken. De mentorgroepen omvatten maximaal 16 leerlingen.

Dyslexie

Leerlingen die lees-en spelling problemen hebben als gevolg van dyslexie kunnen extra ondersteuning krijgen. Op basis van een dyslexieverklaring kan in dergelijke gevallen het ontwikkelingsplan worden aangepast en kan een meer individueel leertraject worden ingezet. De mentor en de dyslexie begeleider zorgen in samenspraak voor de inrichting en uitvoering van deze individuele leertrajecten. Hierbij kan het programma Kurzweil worden ingezet. Ook kan de voorleesfunctie van de I pad een oplossing bieden bij het lezen. De mentor kan hierover meer informatie verstrekken.

Door middel van het programma WOEF worden de leerlingen beter in spelling.

Taalbeleid

Binnen school krijgen taalverrijking en de instructietaal veel extra aandacht. In het kader van de taalverrijkingslessen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de actieve en functionele uitbreiding van de woordenschat bij leerlingen. Dat betekent dat leerlingen zoveel mogelijk woorden leren kennen en gebruiken naar aanleiding van de concrete lesprogramma’s. Dit geldt ook voor leerlingen die op basis van een andere culturele achtergrond een eventuele taalachterstand hebben.

Zorgteam & (Flex)ZorgadviesTeam

Het kan zijn dat de leerling ergens speciale hulp of begeleiding nodig heeft, die de mentor de leerling niet kan bieden. Als dat zo is, bespreekt de mentor dat met het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit:

 • schoolzorgcoördinator
 • schoolmaatschappelijk werk
 • logopedist
 • begeleider onderwijszorg (BOZ) vanuit het Samenwerkingsverband.

Het zorgteam komt elke week bij elkaar, voor het ondersteuningsoverleg. Tijdens dat overleg beoordelen ze met elkaar wat voor een extra hulp voor welke leerling nodig is en hoe dat het beste geregeld kan worden. Soms kan die hulp op school worden gegeven, maar het kan ook zijn dat het beter is om naar een hulpverlener buiten de school te gaan. In dat geval gaan we in gesprek met het flexibele Zorgadviesteam (FlexZAT).

Dit team bestaat uit het school zorgteam , Schoolmaatschappelijkwerk (SMW) en de BOZ-er. Naast het Flex ZAT is er ook een regulier ZorgAdviesTeam (ZAT). Hierbij sluiten aan:

 • een medewerker van jeugd en gezin (JGH)
 • de teamleiders
 • een begeleider van MEE
 • eventueel de schoolagent en de schoolarts of verpleegkundige.

De mentor of de medewerker informeert ouders/verzorgers als wij hun kind in het (Flex)ZAT willen bespreken. De terugkoppeling aan ouders/verzorgers wordt gedaan door de mentor en/of de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator is mevrouw Govers en de medewerkers zorg zijn mevrouw Van Room en mevrouw Van Holsteijn.

Studiekosten en verzekeringen

Onze school ontvangt jaarlijks een vergoeding van de overheid voor onderhoud van het gebouw en voor de basis van het onderwijs. Daarnaast zijn er allerlei zaken waarvoor de overheid geen vergoeding geeft. Daarom vragen wij aan de ouders/ verzorgers een vrijwillige bijdrage van 25 euro per jaar.
Met de medezeggeschapsraad bespreekt en evalueert de school elk jaar hoe de ouderbijdrage wordt ingezet. U als ouders/verzorgers ontvangt elk jaar een brief waarin staat is hoe de bijdrage is besteed.

Incidentele kosten

Kosten voor branchecertificaten & externe examens

Tegemoetkoming studiekosten

Verzekeringen

Afspraken en schoolregels

Een goede gang van zaken binnen de school kan alleen worden gegarandeerd als er ten aanzien van de omgang Op de school komen veel mensen samen. Om alles voor iedereen prettig te laten verlopen, gelden er in en rond de school een paar regels.

Een overzicht van alle geldende regels staat in het Leerlingenstatuut.

Kledingvoorschriften

Privacyprotocol

Social Media protocol

Bij vragen of problemen met betrekking tot stages verzoeken wij de u als ouder/verzorger om contact op te nemen met de mentor of stagebegeleider. Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers bij vragen of problemen zelf contact opnemen met het stagebedrijf.

Als de leerling ziek is, informeren de ouders/verzorgers wel zelf het stagebedrijf en onze school.

Voor informatie over stages kunnen ouders/verzorgers contact opnemen bij de stagecoördinator van school.

Overige afspraken:

 • De stagedocent informeert de stagegever over de aard en omvang van de stage en eventuele bijzondere afspraken betreffende de stagiair.
 • Tijdens de stage zorgt de stagiair ervoor dat hij/zij alle opdrachten en afspraken nakomt met betrekking tot orde en veiligheid.
 • Voor elke stage wordt een stageovereenkomst in drievoud opgemaakt, één de leerling, één voor de school en één voor het stagebedrijf.
 • Elke stagiair is verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. In geval van schade wordt de school hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld.
 • Tijdens de schoolvakanties heeft de stagiair ook vakantie van stage.
 • Een stage kan alleen tussentijds worden beëindigd in overleg tussen stagegever en -docent.
 • De stagedocent bezoekt de stagiair regelmatig (zo vaak als nodig) op de stage.
 • De stagegever zorgt ervoor dat de stagedocent de stagiair op de stage kan bezoeken.
 • De stagiair heeft elke stagedag het stagezakboekje bij zich en biedt dit aan om te laten invullen.
 • Aan het eind van elke stage maakt de stagedocent met de stagebegeleider een afspraak om de stage te evalueren.
 • De stagiair is verplicht zich in voorkomende gevallen ziek te melden, bij de stagegever en bij de school.
 • Voor aanvang van de stage wordt afgesproken of de stagegever bijdraagt in de kosten voor de stage. Aan het einde van de stageperiode zal het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht

Wanneer een leerling of u als ouder/verzorger een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar de betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, gaat de leerling of ouder/verzorger naar de mentor en/of de teamleider. Mocht ook hierna nog verschil van inzicht blijven bestaan, dan legt de leerling of ouder/verzorger de klacht voor aan de directeur. Als dat geen bevredigend resultaat oplevert, wendt de leerling of ouder/verzorger zich tot de regiodirecteur en in laatste instantie tot Stichting Lucas Onderwijs
Klachtenregeling